Powered by Easytagcloud v2.0

GDPR

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Pinkerton Tanoda Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a Pinkerton Tanoda Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

 

Intézmény hatósági nyilvántartási száma: E-000949/2014

Adatkezelési tájékoztató felnőttképzésben résztvevők számára

Hatályos: 2018. május 25-től * A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.** A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.

 

Adatkezelési tájékoztató felnőttképzésben résztvevők számára

Hatályos: 2018. május 25-től * A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.** A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.

Adatkezelési tájékoztató célja:

mielőtt bármilyen személyes adatát megadná, megismerhesse, hogy a felnőttképző intézmény milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat. 

A Pinkerton Tanoda Kft. jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés, és további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett) és a képző a felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme,  állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele, tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak, támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek, munkaerő-piaci státusz.

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésben részt vehessen.

Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésben sem tud részt venni.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az alábbi személyek férhetnek hozzá:

az ügyvezető, a szakmai vezető, az Önt oktatók (haladási napló anyakönyvi részt is tartalmaz), valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs (számlázás, számlaadatok) férhet hozzá.

Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek (rendszergazda) férhetnek hozzá.

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve:

- ha Ön állami támogatással megvalósuló képzésen vesz részt.

Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

- Rendőrhatóság megkeresésére (hivatalos írásbeli megkeresés, személyes megkeresés, helyszíni ellenőrzés-adatbekérés)

Szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésben való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt, amelyet a képző úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a képzőnek csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikához**, valamint a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie Öntől és kezelnie: név, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím, tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, munkaerő-piaci státusza.

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésben részt vehessen.

Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az alábbi személyek férhetnek hozzá:

az ügyvezető, a szakmai vezető, az Önt oktatók (haladási napló anyakönyvi részt is tartalmaz), valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs (számlázás, számlaadatok) férhet hozzá.

Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek (rendszergazda) férhetnek hozzá.

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, azonban hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációba. Rendőrhatóság megkeresésére (hivatalos írásbeli megkeresés, személyes megkeresés, helyszíni ellenőrzés-adatbekérés) céljából.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

telefon: +36 1 3911400, www.naih.huEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa. Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A Pinkerton Tanoda Kft. internet szolgáltatója: Magyar Telekom Nyrt., www.t-systems.hu

A honlapon való böngészés azt is jelenti, hogy Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyezhet el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról. Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

Az adatkezelő intézmény megnevezése:

Pinkerton Tanoda Kft. Címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9./B.

Képviseli: Pikó Dafna Tünde

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Pikó Dafna Tünde

Telefon: +36 30/703 0804

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FacebookTwitter

Névnap

Ma 2021. október 25., hétfő, Blanka és Bianka napja van. Holnap Dömötör napja lesz.
október 2021
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Látogatottság

440499
MaMa47
TegnapTegnap157
Ezen a hétenEzen a héten47
Ebben a hónapbanEbben a hónapban4513
ÖsszesenÖsszesen440499
Joomla templates by Joomlashine

Ahogy majdnem minden weboldal, a pinkertonada.hu is használ sütiket a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. További információ: itt.